Gymnázium všeobecné čtyřleté

Kmenový obor: 7941K Gymnázium
Studijní obor:

 

79-41-K/41, Gymnázium

Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.
Délka a formy studia: 4 roky, denní studium ukončené maturitní zkouškou
Učební plán:  

 

Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaný studijní obor poskytující úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Svým širokým všeobecně koncipovaným základem a pružností ve volbě diferenciačních prostředků připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich spektru. Současně poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátké zaškolení. Maturant může pokračovat i ve studiu na některé vyšší odborné škole.

Výuka se po celou dobu studijního cyklu řídí platnou školskou legislativou. Základní normou je generalizovaný učební plán a osnovy schválené MŠMT ČR. Disponibilních hodin je využíváno především k posílení maturitních předmětů. V posledních dvou ročnících probíhá užší profilace studenta tím, že si student volí své další zaměření výběrem ze škály volitelných předmětů.

Vzhledem k rozvrhu studia, náročným formám práce, důkladné jazykové přípravě ve dvou světových jazycích, možnostem profilace prostřednictvím volitelných předmětů a seminářů mají studenti všechny předpoklady pro přijetí na jakýkoliv typ vysoké školy a k úspěšnému uplatnění ve zvoleném oboru.

Učební plán

studijního oboru

Gymnázium –  čtyřleté

IUVENTAS – Soukromé gymnázium  a Střední odborná škola,s.r.o

 

Vzdělávací oblasti-vzdělávací obory

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

časová dotace za 4 roky

Jazyk a jazyková komunikace

 

 

 

 

54

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Další cizí jazyk

3

3

3

3

12

Matematika

4

4

3

3

14

Člověk a příroda

 

 

 

 

34

Fyzika

3

2

2

2

9

Chemie

2

2

2

2

8

Biologie

2

3

2

2

9

Zeměpis

2

2

1

1

6

Geologie

1

1

0

0

2

Člověk a společnost

 

 

 

 

14

Základny společenských věd

2

2

1

1

6

Dějepis

2

2

2

2

8

Člověk a svět práce

0

0

1

1

2

Umění a kultura

 

 

 

 

4

Hudební výchova

1

1

0

0

2

Výtvarný výchova

1

1

0

0

2

Člověk a zdraví

 

 

 

 

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

zařazeno do přírodovědných předmětů a TV

 

Informatika a informační a komunikační technologie

2

2

0

0

4

Volitelné vzdělávací aktivity *

 

 

 

 

12

Seminář z českého jazyka a literatury

0

0

2

2

4

Konverzace z cizího jazyka

0

0

2

2

4

Seminář ze společenských věd/

z přírodních věd

0

0

2

2

4

Průřezová témata

zařazeno v jednotlivých předmětech

-

 

 

 

 

 

 

Celková časová dotace

34

34

32

32

132

Schválila pedagogická rada 31. 8. 2008

Mgr. Zdeňka Moslerová

ředitelka školy

 
 
 
21/03/2018 Pozvánka k maturitní zkoušce
 

Upozorňujeme všechny žáky, kteří se budou účastnit společné části písemné maturitní zkoušky - Jaro 2018 na to, že si musí osobně vyzvednout...

 
11/01/2018 Prezentace školy ve Futuru
 

Srdečně Vás zveme na prezentaci naší školy, která se bude konat dne 19.1.2018 v OC Futurum Ostrava.

 
11/01/2018 Změna rozvrhu DS
 

Žáci, kteří navštěvují gymnázium v dálkové formě studia budou mít dne 20.1.2017 přesunuty vyučovací hodiny ZSV z 5. a 6. na 3. a 4. vyuč.hodinu

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio