Gymnázium všeobecné osmileté

Kmenový obor: 7941K Gymnázium
Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium osmileté
Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky, kteří absolvovali 5 třídu základní školy a podmínky přijímacího řízení.
Délka a formy studia: 8 let, denní studium ukončené maturitní zkouškou
Učební plán:  

 

Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaný studijní obor poskytující úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Svým širokým všeobecně koncipovaným základem a pružností ve volbě diferenciačních prostředků připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich spektru. Současně poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátké zaškolení. Maturant může pokračovat i ve studiu na některé vyšší odborné škole.

Vyučování se řídí platnou školskou legislativou, základní normou je generalizovaný učební plán a osnovy schválené MŠMT ČR. Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která je rovnocenná maturitním zkouškám na státních gymnáziích.

Vzhledem k rozvrhu studia, náročným formám práce, důkladné jazykové přípravě ve dvou světových jazycích, možnostem profilace prostřednictvím volitelných předmětů a seminářů mají studenti všechny předpoklady pro přijetí na jakýkoliv typ vysoké školy a k úspěšnému uplatnění ve zvoleném oboru.

Součástí výuky je účast na odborných exkurzích, přírodovědných expedicích, sportovních kurzech a pobytech v zahraničí s jazykovou praxí. Výuku doplňují školní kola olympiád a účast v soutěžích městské i republikové úrovně.

Učební plán

 

studijního oboru

79-41-K/81 osmileté gymnázium

Denní studium

 

Předmět

prima

sekunda

tercie

kvarta

1.- 4.

kvinta

sexta

septima

oktáva

5.-8.

celkem

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

5

4

4

4

17

4

4

4

4

16

33

 

 

Cizí jazyk I

4

3

3

3

13

3

3

3

3

12

25

 

 

Cizí jazyk II

 -

3

3

6

3

3

3

3

12

18

 

 

Dějepis

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

16

 

 

Občanská výchova

1

1

1

1

4

4

 

 

Matematika

5

5

4

4

18

4

4

3

3

14

32

 

 

Fyzika

2

2

2

2

8

3

2

2

2

9

17

 

 

Chemie

-

2

2

2

6

2

2

2

2

8

14

 

 

Biologie

2

2

2

2

8

2

3

2

2

9

17

 

 

Zeměpis

2

2

2

2

8

2

2

1

1

6

14

 

 

Geologie

-

-

-

-

-

1

1

2

2

 

 

Základy společenských věd

-

-

-

-

-

2

2

1

1

6

 

 

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

4

2

2

 -

4

8

 

 

Člověk a svět práce

1

1

1

1

4

 -

 -

1

1

2

6

 

 

Hudební výchova

1

1

1

1

4

1

1

 -

2

6

 

 

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

1

1

 -

2

8

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

16

 

b) výběrové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář z českého jazyka

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

4

 

 

Konverzace z cizího jazyka

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

4

 

 

Seminář z přírodních věd,

Seminář ze společenských věd

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Celkem

30

30

31

31

122

34

34

32

32

132

254

 

Schválila pedagogická rada 31. 8. 2008

Mgr. Zdeňka Moslerová

ředitelka školy


 
 
 
30/06/2018 Prázdniny
 

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům i jejich rodinám krásné prázdniny, hodně pohody, sluníčka a odpočinku. Těšíme se na...

 
15/06/2018 Podzimní termín maturitní zkoušky
 

Žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu si musí v době od 18.6. - 25.6.2018 vyzvednout osobně u ředitele školy pozvánku k...

 
06/06/2018 Přivítání nových prvních ročníků
 

Srdečně Vás všechny zveme na uvítání budoucích 1. ročníků, které se bude konat 14.6. 2018 v 16:30 v budově školy. Těšíme se na Vás Vedení...

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio