Pedagogické lyceum

Kmenový obor: 7842M Lyceum
Studijní obor: 78-42-M/03 
Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu nebo cizí jazyky, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.
Délka a formy studia: 4 roky, denní studium ukončené maturitní zkouškou
Učební plán:  

 

Studijní obor pedagogické lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň základní školy, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie, dějepis, občanská nauka apod.), popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření.

Cílem studijního oboru je podchytit a prohloubit zájem žáků o studium učitelských oborů a vybavit žáky nejen potřebnými vědomostmi a s nimi souvisejícími dovednostmi, ale i dovednostmi, technikami a návyky potřebnými pro jejich úspěšné další studium. Pedagogické lyceum usiluje o zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na vysokých popř. vyšších odborných školách příslušného zaměření.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně - vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělání, avšak s prohloubenou výukou některých všeobecně - vzdělávacích předmětů, zejména výchov, humanitních a jazykových předmětů. Nedílnou součástí vzdělávacího programu jsou i základy odborného vzdělávání, které se vzhledem k předpokládanému zaměření vysokoškolského studia opírají především o pedagogické a psychologické disciplíny.

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách - jednu tvoří učivo povinné pro všechny žáky, druhá menší část, je tvořena učivem předmětů volitelných. Širší vzdělávací nabídka vytvořená zařazením volitelných předmětů vytváří lepší předpoklady pro profesní rozhodování žáků a také prohlubuje jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.

Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří prokázali určitou hudební, výtvarnou, pohybovou a rétorickou zdatnost, jejich výslovnost by měla být bez závad.

 

UČEBNÍ PLÁN

 

studijního oboru

Pedagogické lyceum 78-42-M/03

Školní vzdělávací program IUVENTAS

 

Denní studium

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

4

4

4

15

 

 

Cizí jazyk I

3

3

3

3

12

 

 

Cizí jazyk II

3

3

3

3

12

 

 

Dějepis

2

2

1

1

6

 

 

Občanská nauka

2

-

-

-

2

 

 

Matematika

3

3

2

2

10

 

 

Fyzika

2

1

-

-

3

 

 

Chemie

-

2

-

-

2

 

 

Biologie

2

1

1

-

4

 

 

Informační a komunikační technologie

-

1

2

2

5

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

Estetické vzdělávání

7

3

-

-

10

 

 

Ekonomika

-

-

1

2

3

 

 

Pedagogická psychologie

3

3

3

3

12

 

b) oborové

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatická výchova

-

2

3

4

9

 

 

Výtvarná výchova

-

2

4

3

9

B. Povinně volitelné

 

 

 

 

 

 

 

Seminář z českého jazyka

-

-

1

1

2

 

 

Konverzace z cizího jazyka

-

-

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

32

32

32

32

128

 Schválila pedagogická rada 31. 8. 2012

 

Ing. Lenka Zdražilová

ředitelka školy

 

 
 
 
21/03/2018 Pozvánka k maturitní zkoušce
 

Upozorňujeme všechny žáky, kteří se budou účastnit společné části písemné maturitní zkoušky - Jaro 2018 na to, že si musí osobně vyzvednout...

 
11/01/2018 Prezentace školy ve Futuru
 

Srdečně Vás zveme na prezentaci naší školy, která se bude konat dne 19.1.2018 v OC Futurum Ostrava.

 
11/01/2018 Změna rozvrhu DS
 

Žáci, kteří navštěvují gymnázium v dálkové formě studia budou mít dne 20.1.2017 přesunuty vyučovací hodiny ZSV z 5. a 6. na 3. a 4. vyuč.hodinu

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio