Pedagogické lyceum - praxe

V rámci studia pedagogického lycea studenti absolvují povinnou pedagogickou praxi. V prvním a druhém ročníku se jedná o průběžnou pedagogickou praxi. Studenti navštěvují různá výchovná a vzdělávací zařízení, jako například mateřské školy, přípravné třídy, střediska výchovné péče, základní školy pro děti s různými typy postižení, zařízení pro osoby se zdravotním postižením apod. V rámci těchto praxí si doplňují teoretické znalosti a mohou si osvojit i různé praktické dovednosti.
Ve třetím a čtvrtém ročníku absolvují čtrnáctidenní souvislé pedagogické praxe v mateřských školách nebo zařízeních pro děti s tělesným či mentálním postižením. V rámci těchto praxí jsou studenti zapojeni do běžného pracovního režimu, mohou zde uplatnit své nabyté vědomosti v praxi. Sami si připravují aktivity, působí jako asistenti nebo vedou celou řadu činností, jako je tělocvik, výtvarné nebo hudební aktivity.
Studenti jsou také zapojeni do různých charitativních akcí. Spolupracují s nadací Křídlení a pravidelně se zúčastňují Tyrkysové sbírky a akce Advent plný křídlení.
Součástí studia je také dramatická výchova. V rámci tohoto předmětu jsou studenti povinni připravit divadelní představení, která předvádějí v prosinci na již tradiční vánoční akademii na naší škole, ale také v domovech pro seniory, v lázních či mateřských školách. Rovněž si připravují program na červnové slavnostní vítání svých budoucích spolužáků. Pro děti v mateřských školách chystají mikulášské nadílky a vedou vánoční nebo velikonoční dílničky. V rámci těchto aktivit vyrábějí s dětmi různé ozdoby, přáníčka nebo drobné dárky.