Gymnázium všeobecné čtyřleté - dálková forma

Kmenový obor:7941K Gymnázium
Studijní obor:79-41-K/41, Gymnázium
Vstupní předpoklady žáků:Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.
Délka a formy studia:4 roky, dálkové studium ukončené maturitní zkouškou

Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaný studijní obor poskytující úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Svým širokým všeobecně koncipovaným základem a pružností ve volbě diferenciačních prostředků připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich spektru. Současně poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátké zaškolení. Maturant může pokračovat i ve studiu na některé vyšší odborné škole.

Vyučování se řídí platnou školskou legislativou, základní normou je generalizovaný učební plán a osnovy schválené MŠMT ČR. Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která je rovnocenná maturitním zkouškám na státních gymnáziích.

Čtyřletou dálkovou formou vzdělávání se rozumí samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce.