Gymnázium všeobecné čtyřleté

Kmenový obor:7941K Gymnázium
Studijní obor:79-41-K/41, Gymnázium
Vstupní předpoklady žáků:Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.
Délka a formy studia:4 roky, denní studium ukončené maturitní zkouškou

Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaný studijní obor poskytující úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Svým širokým všeobecně koncipovaným základem a pružností ve volbě diferenciačních prostředků připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich spektru. Současně poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátké zaškolení. Maturant může pokračovat i ve studiu na některé vyšší odborné škole.

Výuka se po celou dobu studijního cyklu řídí platnou školskou legislativou. Základní normou je generalizovaný učební plán a osnovy schválené MŠMT ČR. Disponibilních hodin je využíváno především k posílení maturitních předmětů. V posledních dvou ročnících probíhá užší profilace studenta tím, že si student volí své další zaměření výběrem ze škály volitelných předmětů.

Vzhledem k rozvrhu studia, náročným formám práce, důkladné jazykové přípravě ve dvou světových jazycích, možnostem profilace prostřednictvím volitelných předmětů a seminářů mají studenti všechny předpoklady pro přijetí na jakýkoliv typ vysoké školy a k úspěšnému uplatnění ve zvoleném oboru.

Učební plán studijního oboru
Gymnázium –  čtyřleté
IUVENTAS – Soukromé gymnázium  a Střední odborná škola,s.r.o

Pozn.:

Cizí jazyk – možnost výběru z nabídky: anglický, ruský, německý, španělský, francouzský jazyk.

Schválila pedagogická rada 31. 8. 2018

Ing. Lenka Zdražilová

ředitelka školy