Gymnázium všeobecné osmileté

Kmenový obor:7941K Gymnázium
Studijní obor:79-41-K/81 Gymnázium osmileté
Vstupní předpoklady žáků:Vzdělávací program je určen pro žáky, kteří absolvovali 5 třídu základní školy a podmínky přijímacího řízení
Délka a formy studia:8 roků, denní studium ukončené maturitní zkouškou

Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaný studijní obor poskytující úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Svým širokým všeobecně koncipovaným základem a pružností ve volbě diferenciačních prostředků připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich spektru. Současně poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátké zaškolení. Maturant může pokračovat i ve studiu na některé vyšší odborné škole.

Vyučování se řídí platnou školskou legislativou, základní normou je generalizovaný učební plán a osnovy schválené MŠMT ČR. Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která je rovnocenná maturitním zkouškám na státních gymnáziích.

Vzhledem k rozvrhu studia, náročným formám práce, důkladné jazykové přípravě ve dvou světových jazycích, možnostem profilace prostřednictvím volitelných předmětů a seminářů mají studenti všechny předpoklady pro přijetí na jakýkoliv typ vysoké školy a k úspěšnému uplatnění ve zvoleném oboru.

Součástí výuky je účast na odborných exkurzích, přírodovědných expedicích, sportovních kurzech a pobytech v zahraničí s jazykovou praxí. Výuku doplňují školní kola olympiád a účast v soutěžích městské i republikové úrovně.

Učební plán studijního oboru
Gymnázium osmileté 
Denní studium

Schválila pedagogická rada 31. 8. 2008
Ing. Lenka Zdražilová, ředitelka školy