Přírodovědné lyceum

Kmenový obor:7842M Lyceum
Studijní obor:78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
Vstupní předpoklady žáků:Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.
Délka a formy studia:4 roky, denní studium ukončené maturitní zkouškou

Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent přírodovědného lycea si osvojí vědomosti a dovednosti odborného pracovníka chápajícího biologickou podstatu chovu zvířat na farmách, péči v útulcích, chov zvířat v ZOO, respektuje legislativu předpisů vztahující se k chovu zvířat, nepodceňuje důležitost ekonomických aspektů, orientuje se v technickém zabezpečení zemědělských provozů, zná nové trendy a metody v péči o zdraví hospodářských, zájmových i exotických zvířat, umí využívat ekologické aspekty pro dosažení zdravého životního prostředí pro faunu, flóru i člověka. Znalosti z biologie, chemie, zeměpisu, fyziky a matematiky využije na úrovni potřebné pro úspěšné studium přírodovědně orientovaného terciálního vzdělávání chemického, potravinářské a biochemické technologie, ochrany životního prostředí, zemědělství, biologie apod.

Součástí tohoto studijního oboru jsou praxe na různých odborných pracovištích, jako jsou ekologické i živočišné farmy, útulky pro zvířata, ZOO, veterinární kliniky.

Dále si osvojí základy obecně odborného technologicko-přírodovědného vzdělávání v oblasti ekologie, základní postupy pro laboratorní rozbory kvality potravin, surovin živočišného i rostlinného původu a dokáže posoudit úroveň hygieny a sanitace na jatkách a v provozech potravinářského průmyslu.

Cílem je připravit uchazeče ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách nejen po stránce vědomostní, ale také dovednostní a postojové, zejména formovat jejich pozitivní a odpovědný vztah k přírodě a k životnímu prostředí. Pokud absolvent přírodovědného lycea nebude pokračovat ve studiu, může se uplatnit vzhledem k získaným odborným poznatkům z oblasti ekologie, chemie, geografie, biologie, potravinářství, zemědělství a informačních komunikačních technologií apod., v činnostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a správní činnosti zejména v oblasti příslušné profilace.

Cílem školy je absolvent, který disponuje nejen dobrou znalostí, ale je především harmonicky rozvinutou osobností, která je schopna prezentovat se v dnešním složitém světě. Usilujeme, aby byl žák schopen reagovat na měnící se podmínky ve společnosti, přijímal podněty mravní a estetické, vnímal a utvářel zdravý životní styl. Aby byl neopakovatelnou lidskou bytostí, která ctí život, přírodu a celé životní prostředí svým přístupem k životu i jako součást společenských skupin různých prostředí.

Učební plán studijního oboru
Přírodovědné lyceum
Denní studium