Školská rada

Školská rada se dle nového školského zákona (§ 167 a 168 zák.č. 561/2004 Sb.) zřizuje jak při základních, středních tak i vyšších odborných školách. Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanovuje počet jejich členů a vydává její volební řád.

Funkce školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Případné připomínky a náměty posílejte členům školské rady na adresu školy