Pedagogické lyceum

Studijní obor pedagogické lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň základní školy, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie, dějepis, občanská nauka apod.), popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření.

Cílem studijního oboru je podchytit a prohloubit zájem žáků o studium učitelských oborů a vybavit žáky nejen potřebnými vědomostmi a s nimi souvisejícími dovednostmi, ale i dovednostmi, technikami a návyky potřebnými pro jejich úspěšné další studium. Pedagogické lyceum usiluje o zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na vysokých popř. vyšších odborných školách příslušného zaměření.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně – vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělání, avšak s prohloubenou výukou některých všeobecně – vzdělávacích předmětů, zejména výchov, humanitních a jazykových předmětů. Nedílnou součástí vzdělávacího programu jsou i základy odborného vzdělávání, které se vzhledem k předpokládanému zaměření vysokoškolského studia opírají především o pedagogické a psychologické disciplíny.

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách – jednu tvoří učivo povinné pro všechny žáky, druhá menší část, je tvořena učivem předmětů volitelných. Širší vzdělávací nabídka vytvořená zařazením volitelných předmětů vytváří lepší předpoklady pro profesní rozhodování žáků a také prohlubuje jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.

Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří prokázali určitou hudební, výtvarnou, pohybovou a rétorickou zdatnost, jejich výslovnost by měla být bez závad.

Učební plán studijního oboru
Pedagogické lyceum 
Denní studium

Pozn.: Cizí jazyk – možnost výběru z nabídky: anglický, ruský, německý, španělský, francouzský jazyk.

Schválila pedagogická rada 31. 8. 2018

Ing. Lenka Zdražilová

ředitelka školy